Repvåg kraftlag bygget renovering 2010
Bilde av renovering av admin. bygget til Area Nett AS. Foto.

Tips ved bygging

Kabelpåvisning

Før graving starter må du få avklart om det er kabler i bakken. Du kan bli erstatningspliktig hvis du forårsaker skade på anlegg, og retningslinjene ikke er fulgt. Før du skal utføre gravearbeid er det viktig at du innhenter gravemelding fra oss.

Kabelpåvisning er gratis i arbeidstiden, utenom arbeidstid faktureres det for medgått arbeidstid. Andregangs påvisning faktureres. Påvisning skal skje i h.h. til prosedyre for kabelpåvisning. Mottaker skal signere for mottatt påvisning på skjema ved kabelpåvisning som oppbevares av sonekontoret i 10 år.

Luftlinjer

I nærheten av høyspentlinjer må det utvises ekstra forsiktighet. Dersom kran, gravemaskin o.l skal brukes nærmere enn 30 meter, skal vi varsles før arbeidet påbegynnes. Det er ikke tillatt å bruke området under høyspentlinjer som lagerplass. Det bør heller ikke lagres noe under lavspentlinjer, blant annet fordi høyden under ledningene kan bli for lav.

Strømtilførsel

Bruk kontaktskjema Kontakt oss - Byggestrøm for å få informasjon om strømtilkobling så tidlig som mulig i byggeprosessen. Vi gir deg opplysninger om bl.a.spenning (230V eller 400V), avklarer fremføring av stikkledning og viser deg hvor på huset kabelen skal kobles til.

Jording

Som beskyttelse mot farlige spenninger som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget, må boligen ha god forbindelse til jord. Elektroentreprenøren utarbeider jording, og kobler jordledningene. For å sikre god forbindelse skal jordledningen legges lavere enn dreneringen, og i god kontakt med fuktig masse.

På vannrøret tilkobles ledningen før hovedvannkran. På avløpsrøret må det i noen tilfeller monteres en ledende muffe før avgreininger.
Kontakt elektroinstallatør og rørlegger, før byggearbeidet (grunnarbeidet) starter, for å planlegge og etablere hovedjordingssystem og evt. jording av avløpsrør.