Generelt

Offentlige avgifter

Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg til oppgitte priser. Det er fritak for forbruksavgift og mva til husholdninger. Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh. Nærmere informasjon fås av Toll- og avgiftsdirektoratet.


Tilkobling, frakobling og byggestrøm

Se egen punkt om tilknytning, frakobling og byggestrøm.


Tilknytning eller forsterking av inntak

Kunder som ønsker nettilknytning eller forsterket inntak må ta kontakt med oss for å få informasjon om kostnaden med dette. (anleggsbidrag).


Strømbrudd

Det er innført en ordning med direkte kompensasjon til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd, dvs over 12 timer. Kompensasjonen skal gis uten at krav fremsettes og vil beregnes automatisk. Fratrekk for langvarig avbrudd vil du se som en egen post på din faktura.

Husholdning, hytter, gatelys og næring under 100 000 kWh

Nettleie

Fastleddet er nå erstattet av et kapasitetsledd som varierer når på døgnet du bruker strømmen.

Grunnlaget for kapasitetsleddet er snittet av de 3 timene med høyeste forbruk, fordelt på tre ulike dager. Det avgjør hvor mye du skal betale i fastbeløp påfølgende måned.

Kapasitetsleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere. Hvis du f.eks har 3 timer med forbruk over 5 kW, så vil du få et fastledd på trinn 5 – 10 kW neste måned.

Våre fastledd er delt inn i følgende trinn:

0-2 kW, 2-5 kW, 5-10 kW, 10-15 kW, 15-20 kW, 20-25 kW og 25-100 kW. Prisene er oppgitt i vår prisliste.

Energileddet er delt inn i en sommer- og vinter tariff, samt dag- og nattsats. Kunder som ikke velger sommer/vintertariff vil bli fakturert for gjennomsnittet av sommer/vinter tariff.

Dagsats gjelder mandag-fredag mellom kl. 0600 og kl. 2200. Nattsats gjelder mellom kl. 2200 og kl. 0600.

Næringskunder som i løpet av året bruker over 100 000 kWh vil bli flyttet over til Stor næringstariff påfølgende år.


Umålte gatelysanlegg

Avregnes hver måned etter en forbruksprofil hvor forbruket fordeles i perioden hvor det er mørkt. (1. august – 1.mai), basert på installert effekt og brukstid på 4100 timer, fordelt på 8 måneder.

Fastbeløp og energi- og kapasitetsledd finner du i vår pristabell.


Målte gatelysanlegg

Avregnes hver måned etter målt forbruk.

Fastbeløp og energi- og kapasitetsledd finner du i vår pristabell.


Offentlige avgifter

Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% MVA kommer i tillegg til oppgitte priser.

Det er fritak for forbruksavgift og MVA til husholdninger. Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,58 øre/kWh.


Stenging og gjenåpning på grunn av manglende betaling

Tilkoblingsavgift etter stenging av strømmen finner du i prislisten «Øvrige priser».


Strømbrudd

Det er innført en ordning med direkte kompensasjon pr. målepunkt til sluttbrukere for husholdning og fritidsboliger når det har vært avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen skal gis uten at krav fremsettes.

Kompensasjonen per målepunkt er satt til en fast sats for avbrudd på 12 timer og deretter en sats pr. time

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kompensasjonen skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet.


AMS gebyr

Det er innført et AMS-gebyr for kundene som har fått fritak for installering av AMS målere med en aktiv kommunikasjonsenhet.

Næringstariff over 100 000 kWh

Nettleie

Tariffen gjelder for kunder som har en installert effekt over 3x160A/230v, eller 3x100A/400v, eller de som bruker over 100 000 kWh i året, eller.

Med installert effekt menes målepunktets hovedsikring.

Fastleddet har ikke kapasitetsledd og beregnes og fordeles over 365 dager og energileddet har heller ikke sommer/vinter tariff eller dag- og natt tariff.

Tariffen har også tre effektledd trinn (kr/kW) som beregnes utfra gjennomsnittet av de tre høyeste timene med høyest forbruk i måneden.

Eksempel:

Høyeste effekt på 80 kW. Effektleddet beregnes da slik for en måned: 80 kW x (pris 0-100kW)/12

Høyeste effekt på 150 kW. Effektleddet beregnes da slik for en måned: 100 kW x (pris 0-100kW)/12 + 50 kW x (pris 101-200kW)/12.


Offentlige avgifter

Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% MVA kommer i tillegg til oppgitte priser.

Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh.


Stenging og gjenåpning på grunn av manglende betaling

Tilkoblingsavgift etter stenging av strømmen er finner du i prislisten «Øvrige priser» Merkostnad for tilkobling utenfor arbeidstiden faktureres som et tillegg til ordinært tilkoblingsgebyr

Høyspentkunder

Nettleie

Tariffen gjelder for kunder som har høyspentmåling

Fastleddet har ikke kapasitetsledd og beregnes og fordeles over 365 dager. Energileddet har heller ikke sommer/vinter tariff eller dag- og natt tariff.

Tariffen har også et effektledd trinn (kr/kW) som beregnes utfra den høyeste timen med høyest forbruk i måneden.

Eksempel ved forbruk på 250 kW

Effektleddet beregnes da slik for en måned: 250 kW x (pris effektledd)/12.


Offentlige avgifter

Avgift til ENOVA, f.t 1,0 øre/kWh for husholdning og kr 800,- pr år for næring, forbruksavgift og 25% MVA kommer i tillegg til oppgitte priser.

Næringskunder må betale en redusert sats for forbruksavgift som f.t er 0,546 øre/kWh.


Stenging og gjenåpning på grunn av manglende betaling

Tilkoblingsavgift etter stenging av strømmen er finner du i prislisten «Øvrige priser» Merkostnad for tilkobling utenfor arbeidstiden faktureres som et tillegg til ordinært tilkoblingsgebyr.

Plusskunder

Plusskunder er kunder som produserer energi og leverer dette inn på vårt strømnett. Typisk eksempel er kunder med solcelleanlegg på bolig eller hytte.

Da produksjonen inn i lavspentnettet er med på å redusere nettselskapets overføringstap vil plusskundene får et negativt energiledd for den energien de produserer og mater inn på netteiers

lavspentnett. Innmatet energi pr kWh vil bli kreditert på nettleiefaktura i henhold til enhver tids fastsatte priser som du finner du i vår pristabell.

Leveringsplikt - Kunde uten kraftleverandør

Gjelder for kunder som ikke har valgt kraftleverandør, og hvor nettselskapet leverer kraft iht en egen leveringsplikttariff.

Norges Vassdrags-og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme leveringsplikttariffen på en slik måte at kunden skal bli påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør.

Leverandørskifte eller oppsigelse

Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ordne med alle formaliteter rundt leverandørskifte.

Din nye kraftleverandør trenger målepunktID eller målernummer for å kunne registrere leverandørbytte. Denne informasjonen finner du på siste strømregning.

Ønsker du å si opp din strømavtale f.eks ved flytting, så må du også ta kontakt med din kraftleverandør. Er du på leveringsplikt tar du kontakt med nettselskapet.