Bilde av solcellepanel
Bilde av solcellepanel. Foto.

En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker.

Area Nett AS tillater at nettkunder etablerer kraftproduksjon inn i vårt forsyningsnett og dermed kan være ‘Plusskunde’. For å kunne komme under ordningen som Plusskunde kan ikke produksjonskapasiteten overstige 100 kW. 

Installatør må avklare nødvendige forhold med nettselskapet og må sende melding om utvidelse av det elektriske anlegget  i Volue installatør melding. 

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet:

For at forbrukskunder som installerer produksjonsanlegg bak sine tilknytningspunkt ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, er det følgende krav til kunden og installasjonen:

  • Kundens anlegg skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett.
  • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013. Anlegget skal også tilfredsstille krav i FEL og NEK 400.
  • Før installasjonen igangsettes skal installatør sende inn melding om installasjonsarbeid til nettselskapet. Med meldingen skal underlag om sertifisering ligge, og enlinjeskjema for tilkobling, samt en kort beskrivelse av installasjonen. Arbeidet må ikke påbegynnes før installatør har mottatt svar på meldingen fra nettselskapet.
  • Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet.

Etableringskostnader

Er anlegget ditt (f.eks. bolig/hytte) koblet til strømnettet og hovedsikringen er stor nok for å mate overskuddsproduksjonen inn på strømnettet og det er kapasitet i linjenettet, vil det ikke tilkomme anleggsbidragskostnader ved etablering som plusskunde. Hvis det blir behov for å forsterke nettet eller at dette er ny tilknytning til nettet, så vil nettselskapet kreve at du betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

Strømmåleren som er installert på anlegget er er en AMS-måler og er klargjort for å registrere kraftflyten både inn i vårt nett (produksjon) og ut av vårt nett (forbruk).

Nettleiekostnader

Som nettkunde betaler du nettleie for nettoforbruket du har på ditt anlegg. Se nettleiepris for privatkunder og næringskunder. Er du i tillegg Plusskunde, vil det komme  inntekter i forbindelse med innmating av overskuddskraft. 

Da produksjonen inn i lavspentnettet er med på å redusere nettselskapets overføringstap vil plusskundene får et negativt energiledd for den energien de mater inn på kraftlagets lavspentnett.

Hva tjener jeg som Plusskunde?

Kraften du selv produserer, dekker en del av ditt eget forbruk. Produserer du i perioder mer strøm enn du selv bruker, vil du få betalt for det fra din kraftleverandør dersom du har inngått avtale om det.

Eksempel:

Ved en spotpris på rundt 35 øre/kWh og energileddet for innmating på -6,3 øre/kWh, så ville kunden ha fått betalt følgende ved en innmating på f.eks 10 kWh. (10 kW produksjon i en time)

- Spotpris 35 øre/kWh kunne du ha fått betalt kr 3,5 fra din kraftleverandør, og kr 0,63 fra Area Nett.