Alle virksomheter plikter å etablere et Internkontrollsystem. Internkontrollen skal "tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen." (IK-forskriftens §5).
Du finner hele forskriftsteksten med kommentarer ved å trykke på lenken Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) - Lovdata
I bedrifter hvor det er områder med eksplosjonsfare gjelder i tillegg "Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer" Forskriften finner du ved å følge lenken Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer - Lovdata
Internkontrollforskriften gjelder for virksomheter som omfattes av i alt 8 lover, hvor Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr er den ene, som du finner på lenken Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) - Lovdata. Denne loven hjemler flere forskrifter, hvor de viktigste er