Graving nordvågen
Bilde av lastebil og gravemaskin i en gate. Foto.

Gravemelding og kabelpåvisning

Før graving starter må du få avklart om det er kabler i bakken. Du kan bli erstatningspliktig hvis du forårsaker skade på anlegg, og retningslinjene ikke er fulgt. Før du skal utføre gravearbeid er det viktig at du innhenter gravemelding fra oss.

Kabelpåvisning er gratis i arbeidstiden, utenom arbeidstid faktureres det for medgått arbeidstid. Andregangs påvisning faktureres. Påvisning skal skje i h.h. til prosedyre for kabelpåvisning. Mottaker skal signere for mottatt påvisning på skjema ved kabelpåvisning som oppbevares av sonekontoret i 10 år.

Om en kommer i kontakt med kraftlinjer, jordkabler eller andre elektriske installasjoner, medfører dette livsfare. Dette gjelder både for høy- og lavspentanlegg! Skade på strømkabler og linjer kan få store konsekvenser. Mennesker, dyr og utstyr kan komme til skade, og virksomheter og privatpersoner kan bli påført økonomisk tap og praktiske vansker. Nettselskapet får avbruddskostnader, i tillegg til utgifter til feilsøk og reparasjon.

Gravemeldingsskjema finner du på denne lenken Gravemeldingsskjema og må sendes til oss Kontakt oss - Bygge/grave eller til kommunen der du graver.

Arbeid nær kabelanlegg (graving)

Før en starter på et gravearbeid må nettselskapet varsles for påvisning av spenningsførende kabler. I slike tilfeller er det viktig å varsle i god tid før oppstart av gravearbeidet (normalt 10 dager).

Så snart nettselskapet er gjort kjent med varslingen, vil vi undersøke om det er kabler i nærheten av området det skal graves i. Dersom det er kabler i nærheten vil nettselskapet identifisere farer, fastsette hvilke tryggingstiltak som må settes i verk, og orientere om hvilke prosedyrer som må følges.

Arbeid nær luftlinjer

I nærheten av høyspentlinjer må det utvises ekstra forsiktighet. Dersom kran, gravemaskin o.l skal brukes nærmere enn 30 meter, skal vi varsles før arbeidet påbegynnes. Det er ikke tillatt å bruke området under høyspentlinjer som lagerplass. Det bør heller ikke lagres noe under lavspentlinjer, blant annet fordi høyden under ledningene kan bli for lav.

Dersom det skal utføres arbeid med anleggsmaskiner nærmere høyspentlinjer enn 30 meter, skal netteier varsles. Dette gjelder arbeid med gravemaskin, kraner, betongpumpebil, borerigger, skogsmaskiner og alt annet utstyr med stor rekkevidde. Dette gjelder og for trefelling nær høyspentlinjer.

Når nettselskapet blir varslet om et arbeid, vil vi gjøre en vurdering i samarbeid med utførende entreprenør. Nettselskapet vil identifisere farer, fastsette tryggingstiltak og orientere om hvilke prosedyrer som må følges. Nettselskapet tar ikke betalt for disse tjenestene.

Manglende varsling

Om nettselskapet ikke er varslet om arbeidet, vil utførende entreprenør bli erstatningspliktig for skader påført de elektriske anleggene og kostnader relatert til manglende levering av kraft (avbruddskostnader). Dersom det er grunnlag for å mene at en skade har skjedd på bakgrunn av ei uaktsom handling under utføring av et arbeid, vil dette og være grunnlag for å kreve utgiftene dekket.